Μενού
Your Cart

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου & cookies

Η “Patoulios Auto Parts” λαμβάνει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρά. Η Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy), που αναφέρεται σε αυτό το κείμενο, ισχύει για την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου “www.patoulios.gr” και ιδίως για τις πληροφορίες που μπορεί ο οποιοσδήποτε χρήστης/επισκέπτης να υποβάλλει ή/και να καταστήσει διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόντος ιστότοπου (σημειώστε ότι τα κείμενα της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Όρων και Προϋποθέσεων αναφέρονται ως “Όροι Χρήσης”).

Με την πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα υποβάλετε ή καθιστάτε διαθέσιμα στην “Patoulios Auto Parts” μέσω αυτού του ιστότοπου θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει αυτή της Πολιτικής Απορρήτου. Με τον όρο “Προσωπικά Δεδομένα” εννοείται οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομά σας, ο αριθμός τηλεφώνου, το email σας, την διεύθυνση IP σας και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνωριστική ταυτοποίησή σας.

Εάν δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον οργανισμό για να συζητήσουμε τους σχετικούς προβληματισμούς σας, προτού υποβάλετε ή καταστήσετε διαθέσιμα στοιχεία Προσωπικών Δεδομένων μέσω αυτού του ιστότοπου στην “Patoulios Auto Parts”.. Λεπτομέρειες σχετικά με τους μεθόδους επικοινωνίας με τον οργανισμό σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου περιγράφονται παρακάτω.

Συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο (ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού του ιστότοπου) μπορεί να έχουν επιπλέον ή εναλλακτικούς όρους και προϋποθέσεις που να ισχύουν, λεπτομέρειες για τους οποίους θα παρέχονται στις σχετικές σελίδες του παρόντος ιστότοπου ή κατά την πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες.

Παρακαλούμε σημειώστε, ότι σε περίπτωση που είστε συνεργάτης ή αδειοδοτημένος χρήστης μουσικής από την “Patoulios Auto Parts”, ή έχετε κάποια διαφορετική μορφή συμβάσεως με την “Patoulios Auto Parts”, οι όροι της άδειας ή της συμβάσεως με τον οργανισμό μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, την επικοινωνία σας προς/από την “Patoulios Auto Parts” και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί τα στοιχεία σας (συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών σας Δεδομένων) να χρησιμοποιηθούν.

Αποδοχή

Όταν αποστέλλετε ένα email, χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της “Patoulios Auto Parts” ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον οργανισμό μας, συναινείτε στην συλλογή πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τις λοιπές συμφωνίες που υφίστανται μεταξύ μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών της “Patoulios Auto Parts” από εσάς συνιστά την αποδοχή σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Σκοπός συλλογής πληροφοριών

Η “Patoulios Auto Parts” συλλέγει πληροφορίες κατά την πορεία διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του προκειμένου:

 1. να διεξάγει την δραστηριότητα του και να παρέχει υπηρεσίες
 2. να λαμβάνει σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες
 3. να παρέχει πρόσβαση και περιεχόμενα των δικτυακών τόπων με βελτιωμένη αποδοτικότητα και λειτουργικότητα. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, ο οργανισμός μας ενδέχεται να αδυνατεί να σας παρέχει τις υπηρεσίες του ή να ικανοποιεί σε διαρκή βάση τις προσδοκίες σας από αυτόν.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Η “Patoulios Auto Parts” συλλέγει πληροφορίες με 2 βασικούς τρόπους:

 1. απευθείας από πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς όταν:
 • Χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που υπάρχουν στον ιστότοπο της εταιρείας
 • Επικοινωνείτε μαζί μας για να ζητήσετε υποστήριξη ή να υποβάλλετε ερώτηση αναφορικά με τις υπηρεσίες του οργανισμού
 • Υποβάλλετε τη διεύθυνση email σας και άλλες πληροφορίες προκειμένου να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων μας
 • Υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα
 • Επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ή τις εγκαταστάσεις του οργανισμού

     2. έμμεσα, παραδείγματος χάριν, μέσω της τοποθέτησης cookies προγραμμάτων περιήγησης ή άλλων μέσων ανάλυσης σε υπολογιστές και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται από εσάς.

Πριν ή κατά τη χρονική στιγμή που συλλέγουμε πληροφορίες, θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα ώστε να σας ενημερώνουμε για την εν λόγω συλλογή και να εφιστούμε την προσοχή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, (εφόσον χρησιμοποιούνται αντίστοιχες εφαρμογές) του Οργανισμού.

Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η “Patoulios Auto Parts” μπορεί να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί πληροφορίες για τον βασικό σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν, όπως, εντελώς ενδεικτικά,

 • Για την υποβολή βιογραφικού σημειώματος
 • Για την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητήσατε
 • Για την επικοινωνία σας με τον οργανισμό

Οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν μεταξύ του οργανισμού και των συνδεόμενων οργανισμών και να γνωστοποιούνται σε εμπιστευτικό πλαίσιο στα τρίτα μέρη που λειτουργούν ως εργολάβοι, αντιπρόσωποι ή προμηθευτές μας αναφορικά με τους βασικούς σκοπούς της μεταξύ μας συνεργασίας.

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για έναν σκοπό που σχετίζεται με τον βασικό σκοπό συλλογής πληροφοριών, καθώς και σε περιπτώσεις που ένας συνηθισμένος άνθρωπος θα ανέμενε εύλογα να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες κατά αυτόν τον τρόπο.

Όπου παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς αναφορικά με ένα άλλο πρόσωπο, εγγυάστε ότι έχετε τη σχετική άδεια για να το πράξετε και ότι θα ενημερώσετε το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με την ταυτότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα του και ότι μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

Ο οργανισμός μπορεί να γνωστοποιεί τις πληροφορίες σας όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη για να συμμορφωθούμε με την νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή), ή/και για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωση μας με τις πολιτικές που διέπουν τις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του οργανισμού ή τυχόν συγγενούς οργανισμού.

Πηγές τρίτων μερών

Ο δικτυακός τόπος ή άλλο υλικό του οργανισμού μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους που βρίσκονται στην κυριότητα και διαχείριση τρίτων μερών, οι οποίοι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μόλις απομακρυνθείτε από την ιστοσελίδα του οργανισμού, η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει πλέον και ο οργανισμός αποποιείται κάθε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν τα εν λόγω τρίτα μέρη ή για το περιεχόμενο που παρέχουν. Θα πρέπει πάντοτε να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου όλων των τρίτων μερών με τα οποία έρχεστε σε επικοινωνία.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με αυτή την Πολιτική Απορρήτου, ή τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που έχετε υποβάλει ή έχουν καταστεί διαθέσιμες από εσάς μέσω αυτού του ιστότοπου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό μέσω email στο info@patoulios.gr. Κατά την αποστολή του email παρακαλείσθε να αναφέρετε στο πεδίο θέματος (subject line) του ηλεκτρονικού σας μηνύματος “Patoulios Auto Parts Πολιτική Απορρήτο” για να μας βοηθήσετε στην πιο αποτελεσματική και άμεση απάντηση του ερωτήματός σας.

Η “Patoulios Auto Parts” θα εξετάζει το αίτημα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου και θα σας παρέχει πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί σχετικά με εσάς, επιτρέποντας σας να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, ένστασης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την δημιουργία προφίλ, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας, διόρθωσης ή και διαγραφής δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας GDPR, εκτός εάν:

 1. Αδυνατείτε να πείσετε τον οργανισμό μας ότι δικαιούστε πρόσβαση στις πληροφορίες ή
 2. Ο οργανισμός μας έχει δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή ή να αρνηθεί την εν λόγω πρόσβαση.

Εάν σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος σας, θα παράσχουμε αιτιολόγηση της εν λόγω άρνησης.

Παράπονα

Εάν έχετε παράπονα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας ή την συλλογή, χρήση ή διάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, πρέπει να απευθύνετε τα παράπονα σας στο email info@patoulios.gr. Ο Οργανισμός θα εξετάσει το παράπονο σας και θα επιχειρήσει να βρει λύση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου, μπορείτε να ζητήσετε τη διερεύνηση του παραπόνου σας από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο ή αρχή.

Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Όταν υποβάλλετε Προσωπικά Δεδομένα στην “Patoulios Auto Parts” χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η “Patoulios Auto Parts” μπορεί να συλλέξει, αποθηκεύσει ή να επεξεργαστεί τέτοια Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • Ενασχόληση με κάποιο από τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από εσάς
 • Ενασχόληση με τις αιτήσεις αδειοδότησης και εν γένει θέματα σχετικά με την αδειοδότησή σας.
 • Καταχώρηση-Καταγραφή της επιχείρησης ή του οργανισμού σας, κατόπιν δικού σας αιτήματος.

Cookies

Ο όρος Cookies αναφέρεται σε μικρά αρχεία κειμένου που εισέρχονται στον υπολογιστή σας από ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον για λόγους, όπως για παράδειγμα να κάνουν έναν ιστότοπο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά ή να παρέχουν πληροφορίες σε έναν διαχειριστή website σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός του.

Η “Patoulios Auto Parts” δεσμεύεται για άριστη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών προς τους αδειοδοτημένους χρήστες του. Σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμούμε ο ιστότοπός μας να λειτουργεί αποτελεσματικά για όλους τους χρήστες/επισκέπτες του και να παραδίδει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον χρήστη/επισκέπτη. Για αυτό τον λόγο, ο ιστότοπός μας κάνει περιορισμένη χρήση των cookies, για να μας παρέχει καλύτερη εικόνα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία αυτά μας βοηθούν στην περαιτέρω βελτίωση του ιστότοπου.

Χρησιμοποιούμε τις εξής κατηγορίες cookies:

 • Session cookies (προσωρινά cookies) – Παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο μας.
 • Persistent cookies (μόνιμα cookies) – Παραμένουν στη συσκευή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς. Η διάρκεια παραμονής τους στη συσκευή σας εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του browser σας.
 • Google Analytics Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών όπως ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών του ιστότοπου του GRAMMO, πώς έχουν βρει τον ιστότοπο και λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες σελίδες εντός του ιστότοπου επισκέπτονται. Αυτό πραγματοποιείται ανώνυμα και η χρήση αυτών των πληροφοριών από εμάς δεν συνεπάγεται/περιλαμβάνει τη συλλογή οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας ή ταυτοποίηση οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη.

Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου χωρίς την απενεργοποίηση των cookies, συναινείτε στη χρήση αυτών.
Αναγνωρίζουμε ότι, ακόμη και όταν αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτούς τους λόγους ανάλυσης, κάποιοι επισκέπτες ή χρήστες του ιστότοπου μπορεί να μην επιθυμούν τη χρήση τους κατά την περιήγησή τους στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου έχουμε πάρει μία σειρά μέτρων για να υπογραμμίσουμε τη χρήση των cookies, και το δικαίωμά σας να επιλέξετε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε cookies κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της “Patoulios Auto Parts”. Παράλληλα, έχουμε επεκτείνει το πεδίο αυτό της Πολιτικής Απορρήτου μας για να παρέχουμε ξεκάθαρη και διαφανή ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του πώς μπορείτε να διαγράψετε ή να επενεργοποιήσετε τα cookies εφόσον το επιθυμείτε.

Πώς να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies στο www.allaboutcookies.org και για πληροφορίες ανάλογα με τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε:

(Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα παραπάνω links αποτελούν ανακατευθύνσεις σε ιστότοπους τρίτων για τα οποία η “Patoulios Auto Parts” δε φέρει καμία ευθύνη)

Χρήση μη-Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η “Patoulios Auto Parts” μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς που δεν χαρακτηρίζονται ως Προσωπικά Δεδομένα, όπως το όνομα του περιηγητή που χρησιμοποιείτε ή το όνομα του ιστότοπου που χρησιμοποιήσατε για να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της “Patoulios Auto Parts”. Δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίησή σας από τέτοια στοιχεία και χρησιμοποιούνται από την “Patoulios Auto Parts” ως βοηθητικό εργαλείο για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες (μαζί με τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν υπάρξει ανώνυμα και αθροιστικά με άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να μην αναγνωρίζεστε πλέον) μπορεί να παρέχονται από την “Patoulios Auto Parts” προς τρίτους σε μία ανώνυμη και συγκεντρωτική βάση (δηλ. χωρίς προσωπικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας)

Ασφάλεια

Η “Patoulios Auto Parts” έχει λάβει μέτρα ασφαλείας για την προστασία ενάντια σε απώλειες, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αλλοίωση ή ανάρμοστη αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχετε μέσω του παρόντος ιστότοπου. Ωστόσο, κανένα σύστημα υπολογιστή ή πληροφορίες μπορούν να είναι πλήρως ασφαλείς ενάντια σε οποιοδήποτε δυνατό κίνδυνο και καθίσταται αδύνατη η εξασφάλιση της ασφάλειας ή της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων που αποκαλύπτετε διαδικτυακά. Παρά τα μέτρα ασφαλείας της “Patoulios Auto Parts”, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν υποβάλλετε Προσωπικά Δεδομένα στον ιστότοπο μέσω του διαδικτύου, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να διαχυθούν και σε άλλα συστήματα που είναι εκτός ελέγχου της “Patoulios Auto Parts”.

Δεσμευτική συμφωνία και τροποποιήσεις των όρων χρήσης

Συμφωνώντας με τις δεσμεύσεις των Όρων Χρήσης, προσχωρείτε σε μία νομική δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την “Patoulios Auto Parts”. Η “Patoulios Auto Parts”  μπορεί να τροποποιήσει τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και ανά περιόδους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλίσετε την τακτική επανεξέταση του κειμένου της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων & Προϋποθέσεων για να παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τέτοιες αλλαγές. Μπορείτε πάντα να ελέγξετε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» (στο κάτω μέρος του παρόντος) για να δείτε, πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η Πολιτική Απορρήτου. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, και εφόσον έχει αναρτηθεί μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου, συμφωνείτε αυτομάτως με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση.

 

Στον ιστότοπο patoulios.gr αποθηκεύουμε ή/και έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες σε μια συσκευή, όπως cookies και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά και τυπικές πληροφορίες που αποστέλλονται από μια συσκευή για εξατομικευμένες διαφημίσεις και περιεχόμενο, μέτρηση διαφημίσεων και περιεχομένου, καθώς και απόψεις του κοινού για την ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων.